ឌីស៊ី ផ្ទុកធនាគារ

បន្ទាប់ពីការអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើនឆ្នាំ រោងចក្រ Australia E-Nanny Electric គឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងផលិតធនាគារដែលមានគុណភាពខ្ពស់ឈានមុខគេរួចទៅហើយ។យើងផ្តល់ជូនធនាគារ Dc Load នៃការលក់ចុងក្រោយបំផុត និងផលិតផលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។យើងប្តេជ្ញាបង្កើត Advanced Dc Load Banks និងត្រូវបានបញ្ជាក់ ISO 9001។គាំទ្រការប្ដូរតាមបំណងលក់ដុំ។ផលិតផលរបស់យើងមានដំណើរការចំណាយខ្ពស់ ហើយត្រូវបានទទួលយ៉ាងល្អពីអតិថិជនក្នុងស្រុក និងបរទេស។