ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តសមត្ថភាពថ្ម

ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តសមត្ថភាពថ្មលក់ដុំ និងប្ដូរតាមបំណង សូមជ្រើសរើស E-Nanny Electric រោងចក្រ E-Nanny Electric គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិត និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍តេស្តសមត្ថភាពថ្មធំជាងគេមួយក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី ជាមួយនឹងបុគ្គលិកផ្នែករចនា និងវិស្វកម្មដែលមានបទពិសោធន៍ ដែលអាចប្ដូរសមត្ថភាពថ្មតាមតម្រូវការសម្រាប់អតិថិជន និងមិត្តភក្តិ។រោងចក្រ E-Nanny Electric ផ្ដល់ជូននូវ Battery Discharge Tester, Battery Capacity Tester, Battery Discharge Test System និងផលិតផលផ្សេងៗទៀត។រោងចក្រ E-Nanny Electric ផ្តល់នូវផលិតផលដែលមានតម្លៃប្រកួតប្រជែង ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍កាន់តែច្រើន។